GEDRAGSCODE

ONZE GEDRAGSCODE

Bij STARK vinden we het belangrijk dat we samen afspraken maken over de omgang die we hebben met elkaar, onze leden en vrijwilligers. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld waarin die afspraken zijn opgeschreven. De gedragscode is bedoeld om je te helpen, zodat jij verantwoord, integer en collegiaal kunt handelen binnen en buiten onze sportaccommodatie. Lees het daarom goed door! De gedragscode is voor ons allemaal bestemd. Zo zorgen we ervoor dat je bijdraagt aan de goede naam van club, nu en in de toekomst.

Waarom nu deze gedragscode?

Deze gedragscode is opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze waarden en daarmee onze goede naam nu en in de toekomst houden. We moeten onze goede naam bewaken en ons natuurlijk aan de wet houden. Deze afspraken maken we daarom niet voor niets.

Onze code is, naast onze waarden, gebaseerd en in samenspraak met de Survivalrunbond Nederland en de NOC/NSF. Als er sprake is van een strafbaar feit zal een overtreding aan de betreffende autoriteiten worden gemeld. Wij zullen overtredingen altijd eerst zorgvuldig onderzoeken voordat er maatregelen worden getroffen.

Wat moet ik doen als ik iets zie wat niet hoort volgens de gedragscode?

Meld het als je iets ziet of hoort wat in tegenspraak is met onze code. Dit kan je doen bij je trainer of bij een van de bestuursleden. Wij tolereren geen enkele vorm van dreiging of maatregelen tegen iemand die in goed vertrouwen een mogelijke overtreding van de code meldt. Gebeurt dit wel, dan wordt dit beschouwd als een ernstige overtreding van onze code. Wij willen jou als lid hiermee beschermen als je melding maakt. Begrijp je iets niet, twijfel je ergens over of heb je een andere vraag? Wend je dan tot je trainer of een bestuurslid. Wij moedigen je aan om dit zeker te doen als zaken niet duidelijk zijn. Als je zaken hebt die je liever vertrouwelijk wil bespreken kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. De contactgegevens vind je op de laatste pagina van dit document.

Team STARK Assen

 1. Onze kernwaarden

In deze gedragscode staat aangegeven wat we van jou als lid verwachten. De basis daarvan ligt in de wet, met daarnaast de waarden van STARK. De waarden vertellen ons wat wij als survivalrunclub belangrijk vinden. Onze kernwaarden zijn:

 • Slim trainen
 • Strijd tegen de elementen
 • Betrouwbaar
 • Saamhorigheid
 • Met respect voor mens en milieu

1.1 Slim trainen

Slim en verstandig trainen vinden we belangrijk. Onze leden staan bij ons voorop. Het is belangrijk dat je luistert naar jezelf en je lichaam bij het sporten. Blessurepreventie is belangrijk, hier gaan we bewust mee om. Onze trainers zijn in het bezit van een diploma (onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland). Onze trainingen zijn zodanig opgebouwd dat iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau.

1.2 Strijd tegen de elementen

Wij zijn aangesloten bij Survivalrunbond Nederland en sluiten ons aan bij hun missie. Namelijk het bevorderen van survivalrun voor een breed publiek, waarbij het draait om het afleggen van een veilig parcours met natuurlijke en gebouwde hindernissen, gedurende het hele jaar. Strijd tegen de elementen veilig, deskundig en samen. Survivalrun gaat altijd door.

1.3 Betrouwbaar

Onder betrouwbaar verstaan wij doen wat er is afgesproken op een integere en nette manier. Je houdt je aan afspraken. Daarnaast ga je vertrouwelijk en respectvol om met mensen en informatie.

1.4 Saamhorigheid

Het is belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. In een veilige en prettige omgeving sporten en plezier maken, maar ook naar elkaar omkijken. Help elkaar waar nodig bij het gebruik van onze accommodatie. Wees beleefd en behandel je mede survivalaars met respect. Pesten en discriminatie accepteren wij niet. Als je samenwerkt ben je behulpzaam, vriendelijk en proactief. Je houdt rekening met de mensen om je heen en doet je best om het contact met hen zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

1.5 Respect voor mens en milieu

Alles wat we doen, doen we met respect voor mens en milieu. We gaan respectvol met elkaar om. We zorgen samen voor een veilige omgeving om te sporten. Waar mogelijk kijk je hoe je je bijdrage aan het milieu kunt leveren. Zo werken we samen aan een duurzame sportaccommodatie.

2 De Gedragsregels

Algemeen gedrag

 • Behandel de ander altijd met respect
 • Wees behulpzaam en proactief
 • Discrimineer op geen enkele wijze. Niet op grond van ras, huidskleur, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, invaliditeit, etnische afkomst of nationaliteit.
 • Intimideer of verneder anderen niet. Niet fysiek of verbaal.
 • Maak geen ongepaste opmerkingen of grappen.
 • Toon geen aanstootgevende of respectloze foto’s, filmpjes of ander materiaal.

Krijg je te maken met ongewenste omgangsvormen? Meld dit bij een van de trainers en/of bestuursleden.

Algemene Veiligheid & milieu

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • Houd je aan de regels, procedures en trainingsinstructies van je trainers.
 • Grijp in bij onveilige situaties, denk om je medemens.
 • Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs tijdens openingstijden wordt niet getolereerd en leidt tot een sanctie volgens het sanctiebeleid. Ook het in het bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol en drugs op en rond de sportaccommodatie wordt niet getolereerd.
 • Indien je onder invloed bent van een medicijn die de rijvaardigheid of functioneren vermindert of kan beïnvloeden, dien je dit aan je trainer te melden.
 • Het is niet toegestaan te roken op en rond de sportaccommodatie.
 • We gaan zuinig om met brandstof en andere grondstoffen, zoals elektriciteit en papier.
 • Houd je aan de AVG-richtlijnen. Plaats niet zomaar iets op internet of social media, je kunt onbewust de club en je teamleden schaden.
 • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt.
 • De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Ouders, sporters, trainers en bestuurders hebben ook hun eigen specifieke gedragsregels deze zijn opgenomen in bijlage A.

Tot slot

Wij onderscheiden ons met betrouwbaarheid, veiligheid en saamhorigheid. Deze gedragscode is opgesteld om ervoor te zorgen dat we onze goede naam nu en in de toekomst houden. Wij vertrouwen erop dat je je zult houden aan deze gedragscode en dat je gedrag zal blijven passen bij onze waarden. Indien je niet zeker weet hoe te handelen maak dan gebruik van deze code. Kom je er dan nog niet uit? Dan kun je altijd terecht bij je trainer of een bestuurslid.

Contactgegevens;

Voorzitter

Ronald Struik | 06-28186960  |  voorzitter at starkassen.nl

Secretaris

Gerrit Meijering | 06-51298033  | secretaris at starkassen.nl

Penningmeester

Vacant

Vertrouwenspersoon (van de Survivalrun Bond Nederland)

Marloes Boersma  | 026-2222100  | bondsbureau at survivalrunbond.nl

Bijlage A

SPORTERS

Omtrent houding:

 • Toon respect voor je trainer en begeleiders.
 • Toon respect voor je medespelers.
 • Wees trots op je club.
 • Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
 • Gedraag je steeds op een waardige manier op en rondom de trainingslocatie.
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. medespelers, wedstrijdleiding, vrijwilligers, trainers en supporters.
 • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
 • Durf de trainer aan te spreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.
 • Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van de club.
 • Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.
 • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.
 • Vorm met je medesporters een hechte club.
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
 • Neem geen dingen van een ander, Diefstal van eigendommen worden niet getolereerd. Bij schade, diefstal of fraude wordt de politie ingeschakeld en wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.

Omtrent de training:

 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 • Meld het de trainer/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen.
 • Help de trainer met het opruimen van het materiaal na de training.
 • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.
 • Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.
 • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
 • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.

Omtrent de wedstrijd:

 • Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.
 • Bekritiseer de beslissingen van de wedstrijdleiding of vrijwilligers niet.
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fairplay houding naar alle partijen (medespelers, trainers, wedstrijdleiding, ouders, supporters, vrijwilligers, …).
 • Wens, bij verlies, de tegenstander proficiat met een glimlach.
 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Behandel je medesporter zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.

OUDERS/ SUPPORTERS

Hebben een voorbeeldfunctie:

 • Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.
 • Laat geen rommel achter.
 • Respecteer de beslissingen van de trainers, wedstrijdleiding en vrijwilligers.
 • Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.

Dienen de sporters aan te moedigen:

 • Wees gul met lof voor inzet en prestatie.
 • Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of wedstrijdleiding.
 • Wees supporter/ouder, geen trainer.

Dienen positief betrokken te zijn:

 • Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag.
 • Laat je mening horen op een constructieve manier.
 • Ken je plaats als ouder.
 • Respecteer de bestaande communicatiekanalen.
 • Gun jouw kind het plezier van de sport.

Moeten de prestatie van hun sporter(s) kunnen relativeren:

 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Schat het talent van je sporter(s) naar waarde.
 • Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen.
 • Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst

BESTUURDERS

Geven leden inspraak in het beleid van de club:

 • Luister niet alleen naar elkaar, maar ook naar sporters, ouders, trainers, …
 • Toon bereidheid om leden bij het beleid van je club te betrekken

Bewaken de kwaliteit van de sportwerking in hun club:

 • Zoek gekwalificeerde trainers om de kwaliteit in de sportclub te garanderen.
 • Zorg ervoor dat het sportmateriaal en de accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor alle sporters, (gekeurd door de Survivalrun Bond Nederland).
 • Geef aan dat met het clubmateriaal zorgzaam dient te worden omgegaan.

Zorgen voor een goed clubklimaat:

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden tot deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Zorg ervoor dat elk individu zich goed voelt binnen je club.
 • Wees luisterbereid en anticipeer op mogelijke problemen.

Dragen de geldende ethische normen van de club uit:

 • Stel duidelijke regels en voorwaarden op voor je club (vb. heb respect voor andere clubs, geen concurrentiestrijd).
 • Stimuleer fairplay binnen de club en wees zelf fair.
 • Duid een vertrouwenspersoon aan in de sportclub (evt. juridisch onderlegd).

TRAINERS

Beschikt over de nodige sporttechnische capaciteiten:

 • Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau.
 • Differentieer waar mogelijk.
 • Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden.
 • Wees redelijk in je sportieve eisen.
 • Geef concrete en duidelijke tips aan je sporters.
 • Hou je uitleg eenvoudig. Pas je uitleg te allen tijde aan aan het niveau van je sporters.
 • Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
 • Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit zorgt voor rust en vertrouwdheid bij je sporters.

Behandelt elke sporter gelijkwaardig:

 • Toon belangstelling voor al je sporters.
 • Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd.
 • Zorg voor een clubklimaat waarbinnen elke sporter wordt opgenomen.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers meer aandacht krijgen dan de andere.
 • De minder goede sporters hebben zeker evenveel aandacht nodig en hebben daar ook recht op.

Is zich bewust van zijn opvoedkundige taak:

 • Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van je sporters tijdens de training.
 • Bewaak de fysieke en psychische integriteit van elke sporter.
 • Wees je er bewust van dat lesgeven in een survivalrun club zich niet beperkt tot de training leiden.
 • Wees niet enkel verantwoordelijk voor uw eigen gedrag maar ook voor dat van uw atleten, hun ouders en fans.
 • Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de wedstrijdleiding/vrijwilligers, voor het materiaal en de accommodatie.
 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken; leer hen sportief te zijn. Leer hen niet enkel om te winnen, maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn.

Heeft een voorbeeldfunctie binnen de sportclub:

 • Draag een gezonde levensstijl uit.
 • Rook niet en drink geen alcohol in het bijzijn van je sporters.
 • Keur verbaal en fysiek geweld af.
 • Wees een voorbeeld van fair play en sportiviteit.
 • Heb oog voor de problematiek van je sporters.

Toont betrokkenheid:

 • Wees op de hoogte van wat er ‘leeft’ in je groep.
 • Houd rekening met de leefwereld van je sporters.
 • Respecteer het recht op privacy.
 • Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders en begeleiders.
 • Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders.

Zorgt voor een positieve sfeer:

 • Laat het spelplezier primeren op het resultaat van je sporters.
 • Sporten moet in de eerste plaats plezierig zijn; zorg voor voldoende spelelementen in je training.
 • Geef uw sporters de kans om kampioen te worden, maar geef ze ook de kans om geen kampioen te worden.
 • Behandel je sporters zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Communiceer positief: ook non-verbaal!
 • Maak van de sportclub een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.
 • Doe je best om een veilige omgeving te creëren voor alle sportersT